Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานประมาณราคากลางโครงการขยายผิวจราจร บ้านโชคชัย หมู่ที่ 7 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Share

 ประมาณราคากลางโครงการขยายผิวจราจร บ้านโชคชัย หมู่ที่ 7 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ราคากลาง 193,800 บาท