Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโชคชัย หมู่ที่ 7

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโชคชัย หมู่ที่ 7 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 211,800 บาท