Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 182,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367 ตร.ม. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 182,000.-บาท