Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกโนนทอง

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกโนนทอง ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 ราคากลางคํานวณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 150,000.-บาท