Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Share

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 จำนวน 10 รุ่นๆ ละ 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำโปรแกรมจัดทำเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปไปใช้เป็นเครืองมืในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฎิบัติงานอย่างมัประสิทธิภาพ