Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ)

Share

     ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ)