Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน "หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"

       วันที่ 29 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน "หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" ประจำปี2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรครูปลานักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม กับ ลดเมาเพิ่มสุข กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา และการทำบุญครบรอบก่อตั้งวัดป่าห่องเตย 26 ปี

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต.นำพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญร่วมเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม กับ ลดเมาเพิ่มสุข กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา และการทำบุญครบรอบก่อตั้งวัดป่าห่องเตย 26 ปีณ วัดป่าบ้านห่องเตย ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ ประธานในพิธีเปิดโดยนายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรม eleven in one ตุ้มโฮมฝายน้ำล้น

     วันที่ 18 เมษายน 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต.นำพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญจัดกิจกรรม eleven in one ตุ้มโฮมฝายน้ำล้น ในพื้นที่สร้างสรรค์ฝายน้ำล้น และเปิดถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรมมีการตักบาตรและมีการละเล่นดนตรีพื้นบ้านวงโปรงลางของเด็กเยาวชน การเต้นประกอบเพลงของเยาวชนและผู้สูงอายุทั้งนี้ยังมีการสวดสรภัญญะตามบทสวดลดเมาเพิ่มสุขของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรให้แก่ บุคคลและกลุ่มตัวอย่างตัวอย่าง ที่ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และต่อด้วยกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด ณ บ้านโนนบาก หมู่ที่ 3

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต.นำพนักงานส่วนตำบลงค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญร่วมกับชุมชนบ้านโนนบาก หมู่ที่ 3 จัดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด ณ บ้านโนนบาก หมู่ที่ 3 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญออกให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560

     ระหว่างวันที่ 7- 28 กุมภาพันธ์ 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต.มอบหมายงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญออกให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระภาษี เก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตตำบลนาเจริญ ระหว่างวันที่ 7- 28 กุมภาพันธ์ 2560 ใกล้ทีใหนไปใช้บริการตามตารางที่แจ้ง

อ่านเพิ่มเติม...