Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาเจิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับประชาชนตำบลนาเจริญ "ทำความดีเพื่อแม่" ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ โดยท่านนายกอนิรุทธิ์ ภาวะนา พร้อมกับคณะผู้บริหาร สภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนการ ร่วมเป็นเกียรติมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 76 ราย ณ หอประชุม อบต.นาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

     วันที่ 27 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเตรียมจัดงานเดินรณรงค์ เทเหล้า เผาไฟ สุขใจนาเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559

     วันที่ 27 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลนาเจริญ

     วันที่ 21 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลนาเจริญ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...