Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จัดโครงการพาหมอเยี่ยมบ้าน

โครงการพาหมอเยี่ยมบ้าน ดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนาเจริญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดทีมแพทย์ตรวจผู้ป่วยนอกสถานที่ในเขตตำบลนาเจริญ ณ โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเจริญ

โครงการพาหมอเยี่ยมบ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนาเจริญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญโดยท่านอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญได้กำหนดเป็นนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวตำบลนาเจริญในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนาเจริญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้มีทีมแพทย์มาตรวจเยี่ยมผู้ป่ายโรคเบาหวาน ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนผู้มารับบริการเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

Page 8 of 8