Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญได้จัดฝึกอบรม โครงการอบรมการผูกผ้า

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญได้จัดฝึกอบรม โครงการอบรมการผูกผ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงาน สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญได้เล็งเห็นว่าการผูกผ้า เป็นอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ที่มีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักและเพื่อให้ประชาชนผู้สนใจในการผูกผ้าได้มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผูกผ้าได้

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จัดโครงการพาหมอเยี่ยมบ้าน

โครงการพาหมอเยี่ยมบ้าน ดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนาเจริญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดทีมแพทย์ตรวจผู้ป่วยนอกสถานที่ในเขตตำบลนาเจริญ ณ โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเจริญ

โครงการพาหมอเยี่ยมบ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนาเจริญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญโดยท่านอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญได้กำหนดเป็นนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวตำบลนาเจริญในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนาเจริญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้มีทีมแพทย์มาตรวจเยี่ยมผู้ป่ายโรคเบาหวาน ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนผู้มารับบริการเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

Page 9 of 9