Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตกลงราคาจ้างตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4 โครงการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 11 บ้านศรีนวลพัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห่องเตย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายแยก ทล.24 (กม. ที่ 320+567) ถึง บ้านนาเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโชคชัย หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ