Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาองค์กรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาองค์กรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสี่แยกโนนทอง หมู่ที่ 9 ไปเขตตำบลนากระแซง ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.2055 บ้านห่องเตย หมู่ที่ 6 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนบากไปตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห่องคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 (ข้างโรงเรียน) ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสัมนาคุณ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุ-อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนดำเนินกิจกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมงคลชโลธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก หมู่ที่10 เส้นหนองโนไปวัดป่าห่องเตย,จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห่องเตย หมู่ที่ 6 ไปหน่องแวงงาม,จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11,จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ),ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลงวัน อาหารและเครื่องดื่ม จัดทำเอกสาร และจ้างเหมาจัดทำดอกไม้แท่นกล่าวรายงานและโต๊ะประธาน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตามโครงการฝึกอบรมสัมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการติดต่อสื่อสารและรับ-ส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)และซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา),ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระหนองกุง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัวแดง และโครงการจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระหนองโน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางววันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมสภาฯในวันที่ 30 เมษายน 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA แบบ HILUX REVO หมายเลขทะเบียน กย 3087 อุบลราชธานี รหัสครุภัณฑ์ 001-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ตั้งแต่วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. อบต.นาเจริญ ปี 2561 (สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางววันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด),จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อฟอร์ดทะเบียนบบ6073อุบลราชธานี(สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง),ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองคลัง),จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก(กองการศึกษาฯ),ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมสภา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดืิ่มประชุมสภา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง),ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ),ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง),ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด), ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด),ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกีฬาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านห่องคำ หมู่ที่ 4 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ 11 เส้นข้างวัด 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัย 4.โครงการ ปรับปรุงถนนดิน ป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านโ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านหนองบัวเเดง (สายหนองบัวเเดงน้อยเส้น 24)และจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นโนนบากเชื่อมต่อโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน/กองการศึกษา ฯ , ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดซื้อของรางวัล ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์,จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดตกเเต่งสถานที่เเละจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก,จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในตำบลนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห่องคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสี่เเยกโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7บ้านโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านศรีนวลพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2561 (เทศกาลปีใหม่ ปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย เดือน ม.ค.61-ก.ย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านนาเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตกลงราคาจ้างตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4 โครงการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 11 บ้านศรีนวลพัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห่องเตย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายแยก ทล.24 (กม. ที่ 320+567) ถึง บ้านนาเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโชคชัย หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ