Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านห่องคำ หมู่ที่ 4 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ 11 เส้นข้างวัด 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัย 4.โครงการ ปรับปรุงถนนดิน ป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านโ

Share

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้จ้างเหมาก่อสร้าง ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านห่องคำ หมู่ที่ 4

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ 11 เส้นข้างวัด

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัย

4.โครงการ ปรับปรุงถนนดิน ป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านโนนบาก

5.โครงการปรับปรุงถนนดิน เส้นบ้านห่องเตย ถึงตำบลเมืองเดช

6.โครงการปรับปรุงถนนดิน ซอยตาเหรียญ หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ

7.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอมหนองขามป้อม

8.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก ซอยหนองควายชุมเชื่อมบ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 8

9.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นไปฝายน้ำล้น บ้านห่องเตย หมู่ที่6

โดยวิธีเฉพาะเจาะ     นั้น

     บัดนี้จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังนี้ 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านห่องคำ หมู่ที่ 4

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ 11 เส้นข้างวัด

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัย

4.โครงการ ปรับปรุงถนนดิน ป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านโนนบาก

5.โครงการปรับปรุงถนนดิน เส้นบ้านห่องเตย ถึงตำบลเมืองเดช

6.โครงการปรับปรุงถนนดิน ซอยตาเหรียญ หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ

7.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอมหนองขามป้อม

8.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก ซอยหนองควายชุมเชื่อมบ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 8

9.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นไปฝายน้ำล้น บ้านห่องเตย หมู่ที่6

โดยวิธีเฉพาะเจาะ   (รายละเอียดคลิกดาวน์โหลดเอกสาร)