Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง),ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองคลัง),จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง),ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองคลัง),จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     นั้น

     บัดนี้จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง),ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองคลัง),จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ดังนี้  (รายละเอียดคลิกดาวน์โหลดเอกสาร)