Print this page
วันจันทร์, 16 ตุลาคม 2560 14:42

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนหน่วยงานเสร็จเรียบรอยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน